Zápis

/Aktualizace 6. 7. - doplněny informace ohledně prvního školního dne/

 

 

 

První školní den - 4. září od 9 hodin!

 

Program prvňáčkova prvního školního dne začíná v 9 hodin krátkým uvítáním třídními učiteli ve třídách a přibližně v 9:20 následuje slavnostní přivítání prvňáčků v aule školy. Na závěr ještě čeká na rodiče krátká informační schůzka s třídínimi učiteli. Po dobu schůzky se o děti postarají paní vychovatelky ve škoní družině. 

 

 

 

 

/Aktualizace 20. 4. - doplněny užitečné informace a termíny/

 

Informační schůzka pro rodiče se uskuteční ve čtvrtek 25. května 2017 od 16 hodin v hlavní budově školy (Javornická ul.).

 

Přihlášku do družiny odevzdejte nejpozději do 31. května  2017 buď přímo do školní družiny, do kanceláře naší ZŠ nebo paním učitelkám při informační schůzce.

 

Jestliže uvažujete o odkladu školní docházky, je nutné získání potvrzení dětského lékaře a Pedagogicko-psychologické poradny. Tyto doklady společně se žádostí o odklad odevzdejte nejpozději do 31. května  2017.

 

Přihlášku do školní jídelny odevzdejte do 31. července (přímo k pokladně školní jídelny).

 

                 

/Aktualizace 19. 4. 2017 - doplněn dopis pana ředitele rodičům budoucích prvňáčků/

 

Vážení rodiče,

 

   dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkoval za důvěru, kterou jste nám zápisem projevili.  Přišlo k němu 63 žáků, z nichž 6 svůj nástup do školy ještě o rok odloží.  Do první třídy by tedy reálně mělo nastoupit 57 žáků. Velký zájem nás nesmírně těší a zavazuje. Vzhledem k počtu letošních předškoláků v Rychnově n. Kn. a okolí se jedná o číslo nad očekávání vysoké.

 

  Po dlouhém zvažování  veškerých pro a proti a diskuzích s paními učitelkami v mateřských školách i s mnohými z  Vás, rodiči předškoláků,  jsme učinili rozhodnutí, že vyhovíme všem, kteří o naši školu projevili zájem, a přes ekonomické i organizační nesnáze vytvoříme tři první třídy.

 

  Ty povedou paní učitelky PaedDr. Eva Černá, Mgr. Dagmar Barnetová a Mgr. Michaela Kosová. Informaci o rozdělení žáků do jednotlivých tříd uveřejníme 2. 5. 2017 na stránkách školy.

Rádi bychom Vás však touto cestou požádali  o spolupráci při řešení problému s paritním zastoupením chlapců a dívek. K paní učitelce Černé si přeje nastoupit 16 dívek – tj. více než tři čtvrtiny budoucího třídního kolektivu. Budeme tedy nuceni počet dívek  v této třídě snížit. Pokud byste na preferenci paní učitelky Černé netrvali, sdělte nám prosím tuto informaci nejpozději do pondělí 24. 4. 2017. Velmi by nám to pomohlo.

 

   S potěšením Vám zodpovíme jakékoliv dotazy, které u Vás mohou díky novým informacím vyvstat.   

 

S úctou

 

Mgr. Milan Kotek, ředitel školy

Základní škola Rychnov n. Kn.

Javornická 1596, 516 01

tel. 778 543 073, 739 285 977

www.zsjrk.cz

 

 

/Aktualizace 31. 3. 2017 - v části "průběh zápisu" doplněna informace ohledně přibližného data zveřejnění výsledků zápisu/

 

Co nabízíme nad rámec běžné výuky:

 

- hodina tělocviku navíc od 1. ročníku 

- anglický jazyk už od 2. ročníku

- příprava na cambridgeské zkoušky YLE (5. ročník), KET, PET (8. a 9. ročník)

- široká nabídka kroužků

- bloková výuka dle studijních zájmů v AJ, M a ČJ od 6. ročníku 

 

 

Motivační program  "Veselá školička" pro předškoláky

 

Před zápisem nabízíme předškoláčkům a jejich rodičům účast v přípravném motivačním programu  Veselá školička. Zde si děti vyzkouší jaké to bude, až se stanou školáky a také se seznámí s budoucími učiteli v 1. třídách. Rodiče získají potřebné informace ohledně zápisu, školní zralosti i fungování školy. Program probíhá každý čtvrtek v březnu od 16 do 17 hodin v hlavní budově školy. Začínáme 9. března.

 

Veškeré informace  jsou k dispozici  na stránkách projektu:

 

http://skolicka.webs.com/

 

 

Informace k zápisu 

 

Zápis pro školní rok 2017/2018 proběhne  v pondělí 3. dubna 2017 od 13 do 18 hodin v přízemí hlavní budovy ZŠ Javornická. 

 

K zápisu přineste rodný list žáka a občanské průkazy zákonných zástupců, případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro předchozí školní rok.  

 

Součástí zápisu je také získávání nezbytných údajů o dítěti a jeho zákonných zástupcích do žádosti o přijetí a tzv. zápisového lístku. Máte-li zájem, je možné tyto vyplnit už s předstihem. Při vlastním zápisu pak pouze ověříme správnost údajů dle předloženého rodného listu a občanského průkazu.  

 

Upozorňujeme, že je třeba, aby žádost o přijetí do školy byla podepsána oběma rodiči (s výjimkou stavu, kdy je dítě soudně v péči jen jednoho z rodičů – doloženého rozhodnutím soudu). 

 

Pro školní rok 2017/2018 počítáme s otevřením 3 tříd do max. počtu 24 žáků ve třídě. Třídními učitelkami 1. tříd budou PaeDr. Eva Černá a Mgr. Dagmar Barnetová a v případě dostatečného množství žáků na otevření další 1. třídy Mgr. Michaela Kosová

 

V případě přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se může počet žáků ve třídě úměrně snížit (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). 

 

 

Průběh zápisu

 

S orientací Vám hned po vstupu do školy pomohou uvádějící žáci a učitelé.

 1.  Nejprve půjdete do kabinetu s označením "ŽÁDOST O PŘIJETÍ", kde vyplníte a odevzdáte panu řediteli formulář žádost o přijetí (podepsaný oběma zákonnými zástupci), příp. žádost o odklad školní docházky + povinné přílohy.
 2. Vyberete si jednu ze tříd s označením "ZÁPIS", kde dojde k vlastnímu zápisu žáka. S Vašim dítkem si bude paní učitelka či pan učitel povídat max. 20 minut. Součástí zápisu žáka jsou i aktivity, které se zaměřují na sebeobsluhu a manipulace (knoflík, tkanička,...), řečové dovednosti (básnička, písnička), správné držení tužky (kresba/malba postavy), barvy, geometrické tvary, matematické představy či jemnou motoriku.  Formální část zápisu urychlí, pokud předem vyplníte zápisový lístek
 3. Po zápisu bez zbytečného odkladu zveřejníme na webových stránkách školy seznam zapsaných žáků. Předpokládané datum zveřejnění je 2. 5. 2017.

 

  

Kritéria zápisu

 

Závazná kritéria přijímání žáků do ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická ul. jsou k dispozici ZDE

 

Spádové oblasti

 

Naše základní škola ráda uvítá žáky ze všech oblastí Rychnova n. Kn. i dalších měst a obcí, nicméně ze zákona jsme povinni vzít všechny děti z těchto ulic a městských částí:

 

Bajzova, Bejvalova, Ekologická, Fáborského, Fajstova, Javornická, Kalisova, Ke Včelnému, Kemlinkova, Mírová, Na Jamách, Na Spravedlnosti, Obránců míru, Pod Budínem, Sokolovská (pravá strana ve směru od ČSD), Strojnická, Svobody, Školní náměstí, Štemberkova, Wolkerova, Jiráskova, část města Jámy.

 

 

 

Odklad školní docházky

 

Pokud se domníváte, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, zvažte podání žádosti o odklad povinné školní docházky.


Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře. 

Doporučujeme vám absolvovat potřebné vyšetření ve školském poradenském zařízení (nebo se na vyšetření alespoň objednat) před zápisem do první třídy. Čekací doba je velmi dlouhá.

 

Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.
Žádost o odklad doručte prosím škole po získání všech doporučení, nejpozději však do 31. května 2017.

 

  

 

Jakým dětem prospěje odklad školní docházky?

 • rychle unavitelným
 • hodně nesoustředěným, které přebíhají od činnosti k činnosti
 • těm, jejichž kresba je nevyzrálá a bez detailů
 • které nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané slovo
 • sociálně nevyzrálým s problémy v sebeobsluze
 • dětem se závažnou vadou výslovnosti, u kterých je ale naděje, že se ji podaří během dalšího roku odstranit nebo zmírnit

 

Kdy zvažovat „pro a proti“?

 • u dětí, jež se narodily v letních měsících
 • které jsou chronicky nemocné
 • jsou velmi malého vzrůstu

 

U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit, že ztratí potřebný elán a nadšení.

 

 

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2016 do konce června 2017, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2017/2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

   

Co by měl žák umět, než půjde do školy

 

Výstupy, kterých by měl žák v ideálním případě dosáhnout před vstupem do školy, přehledně a srozumitelně popisuje tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Jednoduchý, velmi pěkně zpracovaný materiál k tomuto tématu najdete také na stránkách www.rodicevitani.cz.